Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doa Sesuai Sunnah (Senjata Bagi seorang Muslim)


Secara Etimologi
Secara Etimologi Doa merupakan mashdar dari kata KERJA (fi’il).Ibnu Manzhur Berkata, “Da’ar Rajulu du’aawan wa du’aa’an” Yang artinya MENYERU.
                Menurut Istilah Syar'i
Adapun definisi doa menurut istilah Syar’i ada beberapa Pendapat :
Antara Lain :
- Permohonan dengan sungguh-sungguh kepada Allah (Azza Wa Jalla).
Al-Khattabi rahimahullah berkata :“Doa ialah seorang hamba memohon pertolongan dan meminta bantuan kepada_Nya.Sedangkan hakikat doa ialah menampakkan kefakiran Kepada-Nya, membebaskan dan membersihkan diri dari daya dan kekuatan, ini merupakan ciri-ciri ‘ubudiyah (ibadah)seseorang, merasakan kelezatan manusiawi yang mana didalamnya terkandungMakna pujian kepada Allah (Azza Wa Jalla) serta pengakuan terhadap sifat kedermawanan Allah Azza Wa Jalla”
Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata :“Do’a ialah permohonan untuk segala sesuatu yang bermanfaat dan tuntutan untukmenjauhkan segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan.Definisi lain ialah beribadah dengan sepenuh hati kepada Allah Azza Wa Jallaseraya merindukan kebaikan yang ada di sisi-Nya dibarengi rasa tunduk, patuh sertamerendahkan diri dalam mengharap terwujudnya atau terjawabnya doa yang disampaikan.

Disadur dari buku
Berdoa sesuai sunnah
Ta'liq
Syaikh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz
Bab definisi doa

Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya
dan kita semua.
Aamin

Post a Comment for "Doa Sesuai Sunnah (Senjata Bagi seorang Muslim)"