Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PENGGUNAAN KATA DOA DALAM AL-QURAN AL-KARIM


DALAM AL-QURAN KATA DOA DIGUNAKAN DALAM BERBAGAI MAKNA, ANTARA LAIN :
1. IBADAH
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Katakanlah : Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita....” (Al-An’am 71)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak(pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah”(yunus : 6 )
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) Ilah yang lain selain Allah(Asy-Syu’ara: 213)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Dan orang-orang yang tidak menyembah Ilah yang lain beserta Allah...... (Al-Furqan:68)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Katakanlah (kepada orang-orang yang musyrik) ‘ Rabb-ku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu....’.”(Al-Furqan:77)
2. PERKATAAN
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan Kami,kecuali mengatakan: ‘Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zhalim”(Al-A’raf:5)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Maka tetaplah demikian keluhan mereka” (Al-Anbiya:15)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Doa mereka didalamnya ialah: ‘Subhanakallahuma’ (Mahasuci Engkau wahai Rabb-ku) (Yunus:10)
3. SERUAN ATAU PANGGILAN
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Maka dia mengadu kepada Rabb-nya:‘Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh karena tolonglah aku’.”(Al-Qamar: 10)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“(Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) kepada sesuatu yang tidakmenyenangkan (hari pembalasan).” (Al-Qamar:6)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji_Nya.” (Al-Isra’:52)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Dan sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orangyang tuli dapat mendengar seruan”(Ar-Rum:52) ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu.” (Fathir:14)
4. PUJIAN
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Katakanlah: ‘Seruan allah atau serulah Ar-Rahman.” (Al-Isra:110)
5. ISTIGHATSAH (MOHON PERTOLONGAN)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah” (Al-Baqarah:23)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Dan panggillah siapa-siapa yang kamu dapat panggil (untuk membuat-nya)selain Allah” (Yunus:38)
6. MINTA KETERANGAN ATAU PETUNJUK
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Mohonkanlah kepada Rabb-mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami”(Al-Baqarah:68)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia Berfirman: ‘Panggillah olehmu sekaliansekutu-sekutuKu yang kamu katakan itu.’Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka(Al-Kahfi:52)
6. MINTA KETERANGAN ATAU PETUNJUK
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Mohonkanlah kepada Rabb-mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami”(Al-Baqarah:68)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia Berfirman: ‘Panggillah olehmu sekaliansekutu-sekutuKu yang kamu katakan itu.’Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka(Al-Kahfi:52)
7. MEMINTA
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu“ (Al-Ghafir: 60)ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :“Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-mu dengan (perantaraan)yang diketahui Allah ada pada sisimu. sesungguhnya jika kamu dpat menhilankan adzab itu daripada kami...” (Al-Raf:134)
ALLAH Azza Wa Jalla Berfirman yang artinya :
Dan orang-orang yang berada dalam Neraka berkata kepada penjaga-penjagaNeraka Jahanam:’ Mohonkanlah adzab dari kami barang sehari.” (Ghafir:49)
8. ADZHAB
Menurut sebagian ulama yang sering berbicara masalah al-Wujuh wa an-Nazhairseperti ad-Damighani dan Ibnu al-Jauzi, berkata: Doa dalam al-Quran mengandungarti adzab.” Ini sesuai dengan firman-Nya:“Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangdan yang berpaling (dari agama).”Al-Ma’arij:15:17)Versi ini lebih mengandung arti doa menurut bahasa.Demikian pandangan beberapa ulama bahasa.Dan mereka menjadikan ayat ini sebagai argumentasi sebagai manaaz-Damighani dan Ibnu al-Jauzi menjadikanya sebagai pijakan bagi pandanganya.

Post a Comment for "PENGGUNAAN KATA DOA DALAM AL-QURAN AL-KARIM"